Bolduvar by Barış Alpay
Bolduvar, Ankara/Ankara Province, Turkey
Olympos by Barış Alpay
Olympos, Antalya Olympos
Mount Erciyes by Barış Alpay
Mount Erciyes, Hacılar, Kayseri Province, Turkey
Karakaya by Barış Alpay
Karakaya, Karakaya/Eskişehir Province
Olympos by Barış Alpay
Olympos, Antalya Olympos
Karakaya by Barış Alpay
Karakaya, Karakaya/Eskişehir Province
Saint-Léger (Maurienne) by Barış Alpay
Saint-Léger (Maurienne), 45.436519 6.277554
Geyikbayırı by Barış Alpay
Geyikbayırı, Antalya
Karakaya by Barış Alpay
Karakaya, Karakaya/Eskişehir Province
Karakaya by Barış Alpay
Karakaya, Karakaya/Eskişehir Province
Mt. Erciyes by Barış Alpay
Mt. Erciyes, Hacılar, Kayseri Province, Turkey
Karakaya by Barış Alpay
Karakaya, Karakaya/Eskişehir Province
Karakaya by Barış Alpay
Karakaya, Karakaya/Eskişehir Province
North Face of Direktaş by Barış Alpay
North Face of Direktaş, Çamardı, Niğde Province, Turkey
Geyikbayırı by Barış Alpay
Geyikbayırı, Antalya
Feedback